Πιστοποιητικά καταλληλότητας τροφίμων

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ε.Ε.

Με το παρόν δηλώνουμε ότι τα προϊόντα με τα οποία σας προμηθεύουμε είναι συμμορφούμενα με τους κάτωθι Κανονισμούς της Ε.Ε.:

1935/2004

σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε  επαφή με τρόφιμα.

2023/2006

σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικείμενων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.

10/2011

για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.

1282/2011

που αφορά την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.