Πιστοποιητικά καταλληλότητας τροφίμων

Πολιτική ποιότητας

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας για διασφαλισμένη και σταθερή ποιότητα, σε συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της Νομοθεσίας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

 

Διαβεβαιώνουμε η εκτύπωση και επεξεργασία χάρτινων και πλαστικών υλικών συσκευασίας γίνεται σύμφωνα με αυστηρές και συγκεκριμένες προδιαγραφές, που ορίζονται κι ελέγχονται στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015.

 

Διαρκείς σκοποί για μας αποτελούν:
> Η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών μας για Ποιότητα και Ασφάλεια.
> Η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας.
> Η διεύρυνση του πελατολογίου μας.
> Η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας.
> Η ενδυνάμωση της θέσης μας στην αγορά του κλάδου.
> Η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας.
> Η μείωση των παραπόνων των πελατών μας.
> Η εξάλειψη των μη συμμορφώσεων.
> Η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής μας και η συνεχής βελτίωση της απόδοσης μας.

Οι σκοποί αυτοί ανασκοπούνται σε προκαθορισμένα τακτικά διαστήματα από τη Διοίκηση της εταιρείας.

 

Η Διοίκηση της εταιρείας μας δεσμεύεται ότι όλο το προσωπικό της αφομοιώνει και εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Ποιότητας στη διάρκεια της καθημερινής του εργασίας. Για το λόγο αυτό παρέχει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.

 

Παράλληλα, για να εξασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, εφαρμόζουμε μηχανισμό ελέγχου, που συνίσταται στην μέτρηση δεικτών απόδοσης των διεργασιών μας, στην καταγραφή και αξιολόγηση των διενεργούμενων ελέγχων και στην υλοποίηση συγκεκριμένων πλάνων διόρθωσης και βελτίωσης.

 

Η Πολιτική Ποιότητας αποτελεί Δέσμευση της Διοίκησης και ευθύνη όλου του προσωπικού.

 

Για την εταιρεία Κ.ΔΕΡΜΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Δερμάνης Κωνσταντίνος